J.R.R. TolkienDe Stifting Fryske Tolkien hat as misje:

1. it útjaan fan de wurken fan J.R.R. Tolkien yn it Frysk;
2. it bestudearjen fan Tolkien syn teksten;
3. it befoarderjen fan de bekendheid fan de wurken fan Tolkien.

 

It bestjoer fan de stifting wurdt foarme troch:

Liuwe Westra            foarsitter
Marten Walinga       ponghâlder
Ate Grypstra              skriuwer

Bestjoer

 

Master fan alle Ringen, diel 2: De Twa Tuorren, Fryske oersetting fan The Lord of the Rings, 2: The Two Towers wurdt útjûn troch útjouwerij Frysk en Frij en Stifting Fryske Tolkien.
Utjouwerij Frysk en Frij is yn it besit fan de rjochten om dizze tekst yn it Frysk út te jaan op grûn fan in oerienkomst tusken Harper Collins Publishers te Londen en Utjouwerij Frysk en Frij te Ljouwert fan novimber 2011.
Stifting Fryske Tolkien fersoarget opmaak, korreksje, printsjen, ynbinen, publisiteit, prissentaasje en distribúsje fan ’e útjefte.